ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

 1. ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು kmvstdcl ನ ಸಂಘದ ಲೇಖನಗಳು(MOA) 
 2. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ​ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಆಧಾರ

 3. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟಉಪಪಂಗಡಗಳ ಜ​ನಸಂಖ್ಯೆ 2001ರ ಆಧಾರ

 4. ಜಿಲ್ಲಾವಾ​ರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರ​

 5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ  2001 ಮತ್ತು 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರ​​

 6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉಪ​ ಪಂಗಡವಾರು ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ  2001ರ  ಆಧಾರ

 7. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾ​ರರ ​ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 201​1ರ  ಆಧಾರ

 8. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು​ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ  %​  ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ​​​ ​ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 201​1ರ  ಆಧಾರ

 9. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರ

 10. ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು(C & R Rules)
 11. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ  ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಗಳ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ​​ 

ವಿವರಣೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು​​ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
​ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜಾತಿಯ ಆದೇಶ  ​The Constitution(Schedule Tribes Order) 1950 Gazette Notification ​ 6-2-1950       ​
ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜಾತಿಯ ಆದೇಶ ​The constitution (scheduled tribes) (parts c states) order, 1951 20-9-1951      ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು)> ​The scheduled castes and scheduled Tribes orders (amendment) act, 1956  Act no 63 of 1956 ​25-09-1956    
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು) ​The scheduled castes and scheduled tribes lists (modi fication) order, 1956 ​29-10-1956    
 ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು) ​The scheduled castes and scheduled tribes lists (modification) order, 1956  Correction of castes ​28-01-1957   
  ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)​ ​The scheduled castes and scheduled tribes order (amendment) act, 1976  no· 108 of 1976 ​20-09-1976   
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು) ​The scheduled castes and scheduled tribes lists (modification) ORDER, 1956  Correction of castes ​03-02-1977    
  ​

20-09-1976 

​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು) ​The scheduled castes and scheduled tribes Orders (amendment) act, 1976  no· 108 of 1976 Comes into force from 20th July 1977. ​27-07-1977   
  ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ) ​The constitution(schedule tribes order) second amendment act 1951 gazette notification no· 39 of 1991​ 17-09-1991  
     ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2002 ​The constitution (scheduled castes and scheduled Tribes) orders (amendment) act, 2002 No. 32 of 2002 3rd June 2002 ​04-06-2002   
 ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2002 ​The scheduled castes and scheduled tribes orders amendment act, 2002 No. 10 of 2003 7th January, 2003 08-01-2003   
  ​
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2012 ​​The constitution (scheduled tribes) order (amendment) act, 2012 No. 24 of 2012  31st May. 2012​ ​31-05-2012​​​   
   

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

 • ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮ 2005
 • 4(1)(ಬಿ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲ್ಲಿ​ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಕಂಪನಿಯ ಕೈಪಿಡಿ​ 2019-20 
 • 4(1)(ಬಿ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲ್ಲಿ​ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಕಂಪನಿಯ ಕೈಪಿಡಿ​ PDF            ​​​​    ​
 • 4(1)(A) ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ  ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ pdf      
 • 4(1)(A) ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ  ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ pdf      ​
 • 4(1)(A)​ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ  ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ pdf                     ​​​​​​​​
 • 4(1)(A) ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ​ pdf                                   ​
 • 4(1)(A) ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ​pdf                               ​
 • 4(1)(A) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ pdf            
 • 4(1)(A) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ  ಮಾಹಿತು ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ pdf      
 • 4(1)(A) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತು ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ pdf      ​
 • 4(1)(A)​ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ವಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತು ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ pdf                     ​​​​​​​​
 • 4(1)(A) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತು ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ​ pdf   
 • 4(1)(ಬಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಹಿತು ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ    

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-03-2023 12:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin1


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080