ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತುಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ (ಆದೇಶವನ್ನು ಓದಲು ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
Govt orders ಸಕಇ /ಎಎಡಿ/92  
  p1, p2p3​
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ 30-06-1992
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ   ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶ ಆರ್‍ಡಿ 47 ಇಎಸ್‍ಆರ್ 91 1-1-1994
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಎಕರ ಖುಷ್ಕಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ತರಿ   ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು ರೂ 20000/- ದಿಂದ ರೂ 30000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ         ಸಕಇ 37 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 95    16-6-1997
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 30000/- ದಿಂದ ರೂ 50000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ        ಸಕಇ 37 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 95    20-11-1997
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಪಜಾಪನಿ / ಭೂಒಯೋ 154/1998-99 25-06-1998
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕಪಜಾಪಪನಿ / ಭೂಒಯೋ / ಸು / ಮುಕ /99-2000 10-05-1999
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 50000/- ದಿಂದ ರೂ 60000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ        ಸಕಇ 168 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2000 4-8-2000
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಸೃಜನೆಯ ಆದೇಶ ಸಕಇ 65 ಎಸಡಿಸಿ 04 27-5-2006
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಲೆಯ ನಿಗದಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ      ಸಕಇ  42  ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ  04 ( ಭಾ ) 6-6-2006 
ಕಿರುಸಾಲ ( MCF) ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತರುವ ಆದೇಶ   ಸಕಇ 96 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 96 14-05-1997
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸೂಚಿತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರ         ಸಕಇ 80 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 07    21-8-2007 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು  ಆರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶ ಸಕಇ 221 ಬಿಸಿಎ 2008  2-1-2009
ಕಿರು ಸಾಲ ( MCF) ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ರೂ 5000/- ದಿಂದ ರೂ 10000/- ಏರಿಸುವ ಆದೇಶ   ಸಕಇ 48 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2011 4-5-2001
ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜಮೀನು 2.00 ಎಕರೆ ಹೋಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಭಂದ ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ                            ಸಕಇ 168  ಬಿಎಂ.ಎಸ್ 2010                25-7-2011
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ   ದಿಂದ ರೂ 5.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 79  ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 13-6-2012
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 173  ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012  30-1-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ   ಆದೇಶ ಸಕಇ 36 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013 8-3-2013
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ    ಸಕಇ 78 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 18-5-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಕಇ 243 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013  23-5-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಕಇ 88 ಬಿಸಿಎ 2013 17-6-2013
ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ  ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ಸಕಇ 58 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013   27-8-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ   ಕಿರುಸಾಲ , ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಕಇ 88 ಬಿಸಿಎ 2013 4-9-2013
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತುರುಗಿಸುವ ಆದೇಶ   ಸಕಇ 78 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012  26-12-2013
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 174 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013 31-12-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖೇನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ           ಸಕಇ 17 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014             3-3-2014 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಡಕರ್ ನಿಗಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಕಇ 135 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014                7-6-2014
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಸಂಭಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ                ಸಕಇ 91 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014 20-6-2014
ತೆರೆದ/ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು            ಗ್ರಾಅಪ 142 ಗ್ರಾನೀಸ ( 4)2014                6-8-2014
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ   ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ , ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಕೊರೆಸಿಕೊಡಲು ಆದೇಶ             ಸಕಇ 07 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2015 27-1-2015
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮು 0 ದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 118 ಸಮನ್ವಯ 2015       19-5-2015
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಸಮಿತಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸಕಇ 162 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015                9-9-2015
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ , ಭೂಮಿ ಖರೀಧಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5,00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ         ಸಕಇ 177 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ 2015                 1-10-2015 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸಕಇ 373 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ 2015                8-10-2015 
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಕಿಮೀ ಫಲಾಫೇಕ್ಷಿ ವಾಸಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜಾರಿಯ ಆದೇಶ 1/10/2015 ರ ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಬಯ ವಾಗುವ ವಿಚಾರ ಕಮವಾಪಪನಿ: ಭೂಒಯೋ :2015-16/3485 9-10-2015
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯಲು , ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ , ವಿದ್ಯುತ್   ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 3 ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು   ಆದೇಶ ಸಕಾಇ 219 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015  20-10-2015
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲದಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾಇ 393 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015   6-1-2016
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ   ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾದ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 224 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015 12-1-2016
ಭೂ ಒಡತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ   ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದರ ( Guidance Value)    ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ   ವಿಷಯ ಸಕಾಇ 107  ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ  2016 28-5-2016 
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ ಕಮವಾಪಪನಿ / ಭೂಒಯೋ / ಸಿಆರ್ /2016-17   30-5-2016
ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ

ಸಕಇ 114 ಎಸ್ ‍ಡಿಸಿ 2016  

7-4-2016
ಸಕಇ 151 ಎಸ್ ‍ಡಿಸಿ 2016   07-06-2016
ಸಕಇ 156 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016   08-06-2016
ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆದೇಶ ಸಕಾಇ 394 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ   2015   16-3-2015
 
13-07-2016
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 183 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2016 28-6-2016
​ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ  ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ​ಸಕಇ 162 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2015(ಭಾ) 4-7-2016 
ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಕಿರು ಸಾಲ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಕಮವಾಪಪಂಅನಿ : ಮೈಕ್ರೊಯೋ :2016-17    
28-07-2016
 01-08-2016
ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆದೇಶ ಸಕಇ 179 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016   19-9-2016
ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶ ಸಕಇ 179 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016 19-9-2016
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶ    ಸಕಇ 271 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016   2-11-2016
ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ   ವರ್ಗಾವಣೆ  ಆಧಾರ ಆಧಾರಿತ   ಆದೇಶ   FD 06 CAM 2013 23-11-2016
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ ಒಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 11 ಎಸ್ ‍ಡಿಸಿ 2017   20-2-2017 
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹನಿ   ಹಾಗೂ   ತುಂತುರು   ನೀರಾವರಿ   ಮತ್ತು   ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ   ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ   ನೆರವು ನೀಡುವ   ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 143 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ  2017 20-4-2017 
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 10,00,000/- ದಿಂದ ರೂ 15,00,000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ       ಸಕಇ 148  ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ  2017   20-4-2017
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ. ಸಕಇ 142 ಎಸ್   ಡಿಸಿ 2017 20-5-2017
ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ   ಮತ್ತು   ಸ್ವಯಂ   ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು   ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ   ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 175 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 20-5-2017
ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಡ ಪಂಗಡಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 145  ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 20-5-2017
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ರೂ. 40,000/- ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಕುರಿ/ಮೇಕೆ/ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 146 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 20-5-2017 
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ   ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 148 ಸ್ವೀಮರ 2017 30-06-2018
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನುಕೊರೆಸಲು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​ ​ಸಕಇ 281 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2018 20-7-2018
14-09-2018
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 78 ರ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯಧನ ಮಿತಿ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 3.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 358 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 5-9-2018
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಉಬರ್/ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಕಇ 332  ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(ಭಾಗ-1) 25-10-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ' ಐರಾವತ ' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(2) 25-10-2018 
ಸೇರ್ಪಡೆ 5-12-2018 
  22-2-2019 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 86 ರ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಮೀನು ಪಡೆದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 365 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 20-9-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 360  ಪಕವಿ 2018 5-9-2018 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 174 ರನ್ವಯ   ಅರಣ್ಯಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ , ಜೇನುಕುರುಬ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 110  ಪಕಯೋ 2018( ಭಾಗ) 26-10-2018 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ . ಸಕಇ 178 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 12-9-2018
ಸೋಲಿಗ , ಜೇನು ಕುರುಬ , ಕಾಡು ಕುರುಬ   ಇರುಳಿಗ ,  ಕೊರಗ , ಎರವ , ಹಸಲರು , ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ , ಸಿದ್ದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ    ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 300.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 132 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 5-11-2018
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ   ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ   ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ   ಭೂ   ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆಯಡಿ   ಹಾಲಿ   ಇರುವ   ಘಟಕ   ವೆಚ್ಚವನ್ನು   ರೂ.  15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ   ರೂ. 20.00  ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ   ಹೆಚ್ಚಳ   ಮಾಡುವ   ಕುರಿತು. ಸಕಇ 137 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 12-9-2018 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 166 ರ   ಘೋಷಣೆಯಂತೆ   ಮಹಿಳಾ   ಮತ್ತು   ಮಕ್ಕಳ    ಅಭಿವೃದ್ದಿ   ಇಲಾಖೆಯಿಂದ   ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ   ಭೂರಹಿತ   ದೇವದಾಸಿಯರ   ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ   ಭೂ   ಖರೀದಿ   ಹಾಗೂ   ಗಂಗಾ   ಕಲ್ಯಾಣ   ಯೋಜನೆಗಳಡಿ   ಆದ್ಯತೆ   ಮೇಲೆ   ಸಾಲ   ಮತ್ತು   ಸಹಾಯಧನವನ್ನು   ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 181 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 10-10-2018
​ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ   ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಮೃದ್ದಿ' ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ​ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(1) 25-10-2018
ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 4-5-2019
​2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 80 ರ   ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 5000 ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ.15.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ​ಸಕಇ 421 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 3-12-2018
​2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ   ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ  ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ​ಸಕಇ 158 ಪವಯೋ 2018 14-8-2018
​ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ​ಸಕಇ 324 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(1) 28-11-2018
​ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಸಕ್ತ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‍ಅಪ್ ನೀತಿಯಡಿ ಐಡಿಯಾ2ಪಿಒಸಿ ದಲ್ಲಿ ‘ಉನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ’ ಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ​ಸಕಇ 412 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 12-2-2019
​ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಬಧಿಸಿದ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ​ಸಕಇ 301 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 21-2-2019
​ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ​ಸಕಇ 346 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 28-5-2019
​ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನುಕೊರೆಸಲು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​ ​ಸಕಇ 281 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 18-7-2019
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಐರಾವತ'ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ  ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 22-02-2019
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.   ಸಕಇ 10 ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ 2015  12-01-2016
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ, ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 10 ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ 2015  12-01-2016
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಕಇ 10 ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ 2015  12-01-2016
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜನಾಂಗದವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 75 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 14-03-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ / ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ / ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 147 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 26-03-2018 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ/ ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇರಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಸಕಇ 567 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 16-01-2018
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಕಇ 577 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 16-01-2018
ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಘಟಕವೆಚ್ಚ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 512 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 25-04-2019
ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕವು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 155 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2019 28-08-2019
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರ ಸಂ .38ರಲ್ಲಿ  "Naikda","Nayaka" ಎಂಬ ಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ "Naikda", "Nayaka"(including Parivara and Talawara)" ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕುರಿತು ಸಕಇ 23 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2009  06-06-2020
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸಕಇ 23 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2009  10-09-2020 
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಭೂ ರಹಿತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭೂ ಖರೀದಿಸಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 399 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2019 11-06-2020 
ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಾಉಇ 46 ಎ ಆರ್ ಯು 2019  21-12-2020
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಲೆಮಾರಿ, ಅಲೆ ಅಲೆಮಾರಿ /ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 10 ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ 2015  09.10.2019
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಕಇ 409 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2020 21-01-2021
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯೆಡಿ ಕೊರೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 50 ಸಮನ್ವಯ 2020 10-11-2020
ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 182 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ  2015 22-01-2016
ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಕಇ 135 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2016 14-02-2017
ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಕಇ 169 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 01-02-2018
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ(RGHCL ವತಿಯಿಂದ) ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಸಕಇ 222 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2021(ಭಾಗ-1) 24-09-2021
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದದವರಿಗೆ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 162 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2020 19-03-2021
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿಗಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀಷ್ರಿಕೆಗಳಡಿ  ನಾಲ್ಕೇನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಕಇ 182 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2015 22-01-2016
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಕಇ 135 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2016 14-02-2016
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿಗಳಿಗೆ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶ್ರೀಷ್ರಿಕೆಗಳಡಿ  ನಾಲ್ಕನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಕಇ 169 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 01-02-2018
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜಂಟಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಕಇ 227 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 03-11-2018
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ಸಕಇ 203 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ  2021 12-10-2021
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ (RGHCL ವತಿಯಿಂದ) ಅನುಷ್ಟಾನಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಕಇ 222 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2021 28-10-2021
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ಸಕಇ 426 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ   2021 05-01-2022
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . ಸಕಇ 203 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ   2021 06-01.2022
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ಸಕಇ 222 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2021 10-01-2022
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ  ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಕಇ 34 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ   2022 25.04.2022
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ಸಕಇ 327 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ  2022 30.05.2022

ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾರಾದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕರಾರು ಪತ್ರಗಳು

ಸಕಇ 399 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2022

14.06.2022

01.01.2023

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಕಇ 481 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2022 07.06.2022

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುವಿಧ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿವರು, ಅಧ್ಕ್ಷಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ  ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಸಕರು ಆಫ್‌ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ನಮೂದಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಇ 408 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2022

ಸಕಇ 23 ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2023

23.05.2022

04.03.2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ಸಕಇ 327 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ  2022 01.07.2022
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವ- ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ ಬದಲಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 81  ಆರ್‌ & ಐ 2022

11.04.2022

22.07.2022

14.02.2023

ಪ್ರೇರಣಾ (ಕಿರುಸಾಲ) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉಯೋಗ (ನೇರಸಾಲ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 50  ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2022 12.07.2022
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 15.00 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ರೂ 20.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 62  ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2022 03.08.2022
ಡಾ. ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 61  ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2022 03.08.2022
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 57  ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2022 03.08.2022
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ ಪ್ಯಾರ-161ರಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 15 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 152  ಎಸ್‌ ಟಿ ಪಿ 2022 18.11.2022

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಗ ಪಂಗಡ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅರಣ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ಜೀವಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಇ 90 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2021

 

ಸಕಇ 95 ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2022

17.12.2022

 

17.02.2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊರೆದ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಗಳ ವಿದ್ದುದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.50,000/-ಗಳಿಂದ ರೂ.75,000/-ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.   

ಸಕಇ 51 ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ  2022

28.03.2023

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 3.50 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಕಇ 96 ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ  2023

01.07.2023

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 60 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ 62 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2022

13.01.2023

2021--22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಕಇ 32 ಆರ್‌ & ಐ 2022

15.02.2022

ನಿಗಮವು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ನೀಡುಬ ಬಗ್ಗೆ

ಸಕಇ 549 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2021

02.08.2022

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ/ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ Optical Fiber Cable Networkಗಳ ಮೂಲಕ BSNL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ Internet ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ ಆರ್‌ ಐ ಸಿ 4 2023 28.03.2023
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ನಿಗಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಇ 1 ಟಿಎಆರ್‌ 2023 28.02.2023
ಇ-ಆಫೀಸ್‌, ಸ್ಪಟಿಕಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ ವೇರ್, ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಎಂ ಎಸ್‌ ನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 299 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2022 18.08.2023

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-08-2023 12:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin1


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080